چگونه کريا يوگا به من کمک مي کند و چه فايده اي دارد؟


کريا يوگاي باباجي طي يک سري جلسات پذيرش آموخته مي شود. مشتمل بر يک سري تکنيک هاي پيش رونده که سبب ايجاد فرديتي يکپارچه مي شود . تکنيک هاي غني گوناگون باعث دگرگوني کامل کارورزان مخلص و صميمي مي شود. از جمله ثمرات آن سلامت جسمي و افزايش سطح انرژي، تعادل احساسات، آرامش ذهني، افزايش تمرکز، الهام، حکمت و خودشناسي معنوي هستند. شامل تمرين يو گاي روزانه ي کريا هاي مختلف، يا تکنيک هائي که نه تنها موجب نيروي بسيار، تعادل و ارامش مي شوند بلکه فرد را فعال و پويا و روشن بين و الهام پذير مي سازند. با کاهش بي قراري و لختي ، پايداري و توازن و آسودگي جسم و روح را موجب مي گردد. مناسب و مختص کساني است که آرزومند دگرگوني جسمي، ذهني و روحي هستند. آن براي کساني است که در جستجوي برقراري گذرگاهي گشوده رو به جان خويش هستند. براي کسي که در پي کشف آن است که چگونه به گفته ي عيسي، پادشاهي پروردگار، در اين جهان خاکي دست يافتني است. براي هرکسي که مي خواهد سرور و شادي بيشتر در زندگي و در ارتباط با ديگران داشته باشد. آن براي يک شخص و همه ي افراد صرف نظر از فرهنگ ، وابستگي هاي مذهبي و اجتماعي، سن، جنس و تجربيات قبلي آنها سودبخش مي باشد.

کريا يوگا به زندگي همچون يک رشته رويدادهائي هم زمان شده، قابل فرح بخشي و زحمت آفرين، که در زمان و مکان معين پديدار مي شوند، مي نگرد. تکنيک هاي کريايوگا شامل آساناهاي کريا يوگا(وضعيت هاي جسماني)، تنفس کريا پراناياما، کريا مانترا(هجاي اصوات مقدس)، و کريا مديتيشن به گونه اي يکپارچه براي ترفيع آگاهي و تراز انرژيک شخص کار ميکنند. اين اجازه ميدهد تا فرد هر دو گونه ي رويدادها را به عنوان فرصتي براي رشد و آنچه آموخته است، ببيند.

کريا يوگا يک سادانا، يا انضباط جسمي، حياتي، ذهني، عقلي و روحي است که در آن فرد خويشتن حقيقي خود، هشياري ناب شهودي، را به خاطر مي آورد و هويت دروغين مبتني بر خودپرستي را با تحرکات جسمي و ذهني از خود دور مي سازد. اين کنترل بيشتري روي زندگي به فرد مي بخشد. همچنانکه به قدر کافي و قابل توجه کنترل برخويش حاصل مي گردد، شخص خود را کمتر و کمتر " کنشگر"(عامل) احساس مي کند و بنابراين فرد شروع به پذيرش و لذت بردن از زندگي چنانچه پيش مي آيد، مي کند. کريا يوگا اعتماد، سپاسگزاري و از خودگذشتگي براي حضور خدا در زندگي فرد را توسعه مي بخشد. فرد به تمرکز بر روي خدا، و گفتگو با خدا، همچون نزديک ترين و حقيقي ترين دوستش و شنيدن پاسخ او، آغاز مي کند.

شفافيت و توجه ذهني بيشتر طي کريا يوگا به دست مي آيد و عمل بدون تناقض به طورهمزمان به صحيح ترين و بهترين روش براي خود و ديگران تسهيل مي گردد. با اين شفافيت و افزايش قدرت عقلاني، هوشياري فرد بسط مي يابد و فرد با صرف انرژي و تقبل هزينه ي کمتر و با سپاسگزاري بيشتر از "فاعل اعلي"در زندگي ما، کار بيشتري به انجام مي رساند.

تکنيک هاي کريا يوگا، بينش شهودي و نيروي شفاي ما را تقويت مي کند. سيستم ايمني ما تقويت شده و ما از تندرستي چالاک ، سيستم عصبي قوي، انرژي فراوان و سلوکي آرام و مسالمت آميز لذت مي بريم.

تطابق يکپارچه ي جسم، ذهن و روح به واسطه ي تمرين هاي کريا يوگا هوشياري و نيروي نهفته ي ما ، موسوم به "کونداليني" را بيدار مي کند. سطح هوشياري ما طبيعت و کيفيت زندگي ما را تعيين مي کند. ما مي بايست آگاهي روحي پيشرفته را که ذهن را به ابعاد ديگر وجود مي گشايد، پرورش دهيم. تنها بدين گونه است که ما مي توانيم از آن هوشياري در زندگي مان براي تاثير مثبت بر روي جهان و آنان که در اطراف ما هستند، استفاده کنيم.


 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ